Επιταγή Εισόδου για Νέους Ηλικίας από 25 έως 29 Ετών σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις για Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας - Voucher

 27.08.2014 | Αθήνα | Λιβαδειά

Το νέο πρόγραμμα Voucher, διασφαλίζει όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων από 25 έως 29 ετών, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου, στην αγορά εργασίας. Μέσω επιδοτούμενων δράσεων κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, 30.000 άνεργοι νέοι και νέες σε όλη την Ελλάδα θα επωφεληθούν από αυτό το καινοτόμο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα "Επιταγή εισόδου VOUCHER στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους από 25 έως 29 ετών" περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

 • Κατάρτιση διάρκειας 80 ωρών σε σύγχρονα εκπαιδευτικά αντικείμενα με την μεγαλύτερη ζήτηση από τον επιχειρηματικό κόσμο.
 • Επαγγελματική καθοδήγηση / εργασιακό mentoring με έμπειρους συμβούλους εξειδικευμένους σε θέματα επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Πρακτική άσκηση / Εργασιακή εμπειρία τετρακοσίων πενήντα (450) ωρών, δηλαδή τεσσάρων (4) περίπου μηνών, σε αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων
 • Προώθηση στην εργασία με την προοπτική μετατροπής της 4μηνης πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εργασίας εντός των ίδιων επιχειρήσεων

Παροχές προγράμματος

Το πρόγραμμα "Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας" προσφέρει σε όσους ανέργους ενταχθούν και συμμετέχουν σε αυτό σημαντικές παροχές. Πιο συγκεκριμένα, παρέχει:

 • Εκπαιδευτικό επίδομα 2.550€ για τους αποφοίτους Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι
 • Εκπαιδευτικό επίδομα 2.280€ για τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας / μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ.).
 • Ιατροφαρμακευτική κάλυψη καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρτισης και της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης
 • Ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κ.λπ. για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.

Ενημερωθείτε άμεσα και ενταχθείτε στο πρόγραμμα μέσω του ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ για την εγγυημένη επίτευξη των επαγγελματικών σας στόχων.

Σε ποιούς απευθύνεται;

Το πρόγραμμα "Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας" απευθύνεται σε:

Σε απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ ηλικίας από 25 έως 29 ετών που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Να έχουν γεννηθεί από 01.01.1985 έως και 31.12.1989
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα

Σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 25 έως 29 ετών που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου/Ι.Ε.Κ. ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών
 • Να έχουν γεννηθεί από 01.01.1985 έως 31.12.1989
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
 • Να μην έχουν μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Διαδικασία Αίτησης και Συμμετοχής

Όσοι νέοι και νέες ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση και να υπαχθούν στο πρόγραμμα με τίτλο "Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας" θα πρέπει να ακολουθήσουν την ακόλουθη απλή διαδικασία:

 • Θα πρέπει να διαθέτουν κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ. Σε περίπτωση που δεν είναι κάτοχοι κάρτας ανεργίας θα πρέπει να προβούν άμεσα στην έκδοση της καθώς αποτελεί βασική προϋπόθεση υπαγωγής στο πρόγραμμα.
 • Θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ στην διεύθυνση www.voucher.gov.gr.  Η αίτηση περιλαμβάνει τα προσωπικά τους στοιχεία καθώς και στοιχεία του βιογραφικού τους.  Η αίτηση υπέχει τη θέση της εγγραφής τους στο Ειδικό Μητρώο Ωφελουμένων του ΟΑΕΔ από το οποίο θα αντληθούν οι άνεργοι που τελικά θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με βάση τα συγκεκριμένα κριτήρια που θέτει ο ΟΑΕΔ (π.χ. βαθμός πτυχίου, έτος απόκτησης πτυχίου, ετήσιο φορολογικό εισόδημα κ.λπ.).  Είναι απαραίτητο, κατά τη διαδικασία της αίτησης, να διατηρηθεί ο συγκεκριμένος Κωδικός Α ριθμός Υ ποβολής Αίτησης Σ υμμετοχής στο Μητρώο που αντιστοιχεί σε κάθε μια υποβληθείσα αίτηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεωνγια όσους άνεργους το επιθυμούν.
 • Οι άνεργοι που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα θα ενημερωθούν από την αντίστοιχη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ με βάση το προσωπικό αριθμό εγγραφής τους στο Ειδικό Μητρώο Ωφελούμενων. Στην συνέχεια θα λάβουν την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας (Voucher) από τον ΟΑΕΔ και θα την υποβάλλουν στο ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ για την έναρξη της κατάρτισής τους και της πρακτικής τους άσκησης. 

Για την επίσημη ενεργοποίηση της επιταγής εισόδου απαιτείται η σύναψη τριμερούς σύμβασης ανάμεσα στον άνεργο, το ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ και την εταιρεία πρακτικής άσκησης που θα απασχολήσει τον συγκεκριμένο άνεργο.