ROM – Δ.Ι.ΣΥΜ.Ε

Site: www.dikadi-rom.gr

Το έργο προτάθηκε και υλοποιήθηκε για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο των διακρίσεων σε βάρος της ευαίσθητης πληθυσμιακής ομάδας των Ρομά, το οποίο δημιουργεί αρνητικές επιδράσεις στη συνοχή της Ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, καθώς επίσης και συνθήκες αποκλεισμού από την αγορά εργασίας. Για τις ανάγκες του έργου εφαρμόστηκε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με την υλοποίηση αλληλένδετων δράσεων νεωτεριστικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, υλοποιήθηκαν καινοτόμες δράσεις, με πρωταρχικό στόχο την αναβάθμιση της οργάνωσης και της λειτουργίας δομών, μηχανισμών και μεθοδολογικών εργαλείων διευκόλυνσης της κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης των Ρομά, καθώς, επίσης και δράσεις που στόχευαν στην κατάρτιση και προώθηση της ομάδας στόχου σε ενεργητικές μορφές απασχόλησης. Επίσης, στα πλαίσια του έργου δημιουργήθηκαν δομές και μηχανισμοί ενημέρωσης  της ομάδας στόχου για νέες ευκαιρίες και νέες τάσεις απασχόλησης, με τη χρήση τόσο της προηγμένης τεχνολογίας όσο και των παραδοσιακών μεθόδων. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν υποστηρικτικές δράσεις προπαρασκευαστικού χαρακτήρα για τη διάγνωση των επιμέρους συνθετικών στοιχείων απομόνωσης και αποκλεισμού από την εργασία, με στόχο την κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη των Ρομά.

xroniki-periodos

Χρονική διάρκεια: 2005- 2007

   
euro

Πηγή Χρηματοδότησης: EQUAL

Μονοπάτια Απασχόλησης και Καριέρας

Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκε ένα νέο, καινοτομικό σύστημα επαγγελματικής συμβουλευτικής και προώθησης

στην αγορά εργασίας ανέργων νέων, γυναικών, μακροχρόνια ανέργων και άλλων ευπαθών κοινωνικών ομάδων, συνδέοντας λειτουργικά τις υπηρεσίες  κατάρτισης με τις υπηρεσίες προώθησης, με τρόπο που εξασφαλίζει την απασχόληση των ομάδων στόχου σε ποιοτικές θέσεις εργασίας. Συγκεκριμένα, υλοποιήθηκαν δράσεις όπως η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των δομών και συστημάτων  υποστήριξης της απασχόλησης  μειονεκτουσών ομάδων, η  προώθηση της συνεργασίας και της δικτύωσης δομών και φορέων στήριξης της απασχόλησης, και η ευαισθητοποίηση εργοδοτών και επαγγελματικών φορέων σε θέματα που αφορούσαν στην απασχόληση αυτών των ομάδων.

xroniki-periodos

Χρονική διάρκεια: 2002 - 2005

   
euro

Πηγή Χρηματοδότησης: EQUAL

ΑΚΤΙΝΕΡΓΙΑ

Το έργο επιδίωξε να συμβάλει στην υποστήριξη της κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης των αιτούντων άσυλο, που είτε φιλοξενούνται προσωρινά στα κέντρα υποδοχής της χώρας, είτε διαμένουν ή διέρχονται από περιοχές της χώρας οι οποίοι πλήττονται ιδιαίτερα από ανισότητες και διακρίσεις, ενώ εμφανίζουν ιδιαίτερα  υψηλά ποσοστά ανεργίας. Το έργο εστίασε στα ειδικά προβλήματα διακρίσεων και ανισοτήτων και ειδικότερα σε προβλήματα διακρίσεων, τόσο απλών όσο και πολλαπλών, που υφίστανται οι αιτούντες άσυλο σε σχέση με την αγορά εργασίας. Το  έργο διαρθρώθηκε σε κεντρικές δράσεις που περιλάμβαναν ένα σύνολο συνεκτικών αλληλοσυμπληρούμενων υπό - δράσεων όπως την διεξαγωγή ερευνών σε θέματα ασύλου, την δημιουργία δικτύου γραφείων στήριξης, συμβουλευτικής διαμεσολάβησης και προώθησης στην απασχόληση, την κατάρτιση των αιτούντων άσυλο ως διερμηνείς, και την παρέμβαση στις τοπικές κοινωνίες για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες υποδοχής και κοινωνικής ένταξης των αιτούντων άσυλο.

xroniki-periodos

Χρονική διάρκεια: 2005 - 2007

   
euro

Πηγή Χρηματοδότησης: EQUAL

Forum Για Την Κοινωνική Συνοχή

Το έργο αφορούσε στην ολοκληρωμένη και πολυεπίπεδη παρέμβαση για την αντιμετώπιση του φαινομένου του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και στην δημιουργία των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της πολυπολιτισμικής ελληνικής κοινωνίας. Τα έργο περιελάμβανε δράσεις όπως την υποστήριξη των ατόμων που πλήττονται από διακρίσεις λόγω ρατσισμού, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους, την διερεύνηση, προβολή και ενίσχυση του ρόλου και των δικαιωμάτων των ξένων στην αγορά εργασίας, και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και των κοινωνικών εταίρων και φορέων στο ζήτημα της καταπολέμησης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Όλες οι δράσεις στόχευαν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων που υφίστανται τον ρατσισμό και την ξενοφοβία και επομένως, την προώθηση της κοινωνικής συνοχής.

xroniki-periodos

Χρονική διάρκεια: 2002 - 2005

   
euro

Πηγή Χρηματοδότησης: EQUAL

Ίσες Δυνατότητες - Ίσες Ευκαιρίες

Στα πλαίσια του έργου, καταρτίστηκε και υλοποιήθηκε το Σχέδιο Δράσης με τίτλο «Ίσες δυνατότητες- Ίσες Ευκαιρίες» το οποίο προσέγγισε ολοκληρωμένα το πρόβλημα της ανεργίας των γυναικών, ενώ βασικός στόχος του προγράμματος ήταν η μείωση του κάθετου επαγγελματικού προσανατολισμού μέσω μιας σειράς παρεμβάσεων καινοτομικού χαρακτήρα για την υλοποίηση σχεδίων ισότητας και την προώθηση των γυναικών στην αγορά εργασίας. Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν περιελάμβαναν  την παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής και υποστήριξης για την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και ενδυνάμωση των γυναικών, την προώθηση τους στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα, καθώς και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, κινητοποίησης και ανάπτυξης της κοινωνικής αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του κοινωνικού και επαγγελματικού αποκλεισμού που υφίσταται μεγάλο μέρος του γυναικείου πληθυσμού.

xroniki-periodos

Χρονική διάρκεια: 2005 - 2007

   
euro

Πηγή Χρηματοδότησης: EQUAL