ODL - CLI Project

Open and Distance Learning - Cours en Ligne gratuits sur Internet

Το πρόγραμμα είχε ως στόχο να βοηθήσει ανθρώπους που είναι άνεργοι, λόγω κοινωνικο-οικονομικών καταστάσεων ή λόγω γεωγραφικής θέσης δημιουργώντας συνθήκες πρόσβασης στην εκπαίδευση μέσω on-line τμημάτων, τα οποία μπορούν να παρακολουθούν πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά από την αρχική βασική εκπαίδευσή τους. Το έργο περιελάμβανε δράσεις όπως την αποτύπωση των χαρακτηριστικών των συγκεκριμένων ανέργων, με έμφαση στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους ανάγκες, την δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου και εκπαιδευτικού υλικού για την εξ αποστάσεως κατάρτιση αυτών των ατόμων και την πιλοτική εφαρμογή του έτσι ώστε το υλικό και η μεθοδολογία να ελεγχθούν και να βελτιωθούν για περαιτέρω χρήση σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες.

xroniki-periodos

Χρονική διάρκεια: 1998 - 2000

   
euro

Πηγή Χρηματοδότησης: Socrates

SEN - SOCRATES ERDI NETWORKING

Το έργο αφορούσε στην συστηματική αποτύπωση και περιγραφή των σημαντικότερων εξελίξεων στις πολιτικές εκπαίδευσης σε σχέση με την εκπαίδευση ενηλίκων σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η περιγραφή αναλήφθηκε από το δίκτυο ERDI (Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα Έρευνας και Ανάπτυξης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων) το οποίο δημιούργησε ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για την συνεχή και συγκριτική περιγραφή τέτοιων πολιτικών με έμφαση σε εξελίξεις που αφορούν στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων και στην εκπαίδευση εξ αποστάσεως.

xroniki-periodos

Χρονική διάρκεια: 1994 - 1996

   
euro

Πηγή Χρηματοδότησης: Socrates

Re - Enter

Improving Transition of Low-achieving School - Leavers to Vocational Education and Training

Το έργο αφορούσε στην μελέτη και ανάλυση των πρωτοβουλιών που σχεδιάζονται για την επανένταξη στην εκπαίδευση των νέων ατόμων που έχουν την εγκαταλείψει και στον συσχετισμό αυτών των πρωτοβουλιών με την επαγγελματική κατάρτιση. Το έργο περιελάμβανε την εξέταση των υφιστάμενων μέτρων για την βελτίωση της μετάβασης στην επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση των ατόμων με χαμηλές επιδόσεις στο σχολείο ή ατόμων που το εγκατέλειψαν και την εκπόνηση προτάσεων για την βελτίωση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και προγραμματισμού έτσι ώστε να διευκολύνεται η συμμετοχή των ατόμων της ομάδας στην συνεχιζόμενη και δια βίου εκπαίδευση.

Χρονική διάρκεια: 1998 - 2000

Πηγή Χρηματοδότησης: Socrates

Woman and Contermporary Arts in the Adult Education Centers

Το έργο είχε ως στόχο να χρησιμοποιήσει τη δυναμική των Τεχνών του 20ου αιώνα, ώστε να υπάρξει ανταλλαγή ιδεών και απόψεων σχετικά με πολιτιστικά στοιχεία που συνδέονται με τις γυναίκες ιδιαίτερα εκείνες που προέρχονται από διαφορετικούς πολιτισμούς: ρομά, μετανάστριες, πολιτικοί πρόσφυγες, κλπ. Στα πλαίσια του έργου διενεργήθηκαν έρευνες σχετικά με την σύνδεση της τέχνης του 20ου αιώνα με τη γυναίκα και την εκπαίδευση ενηλίκων, ενώ εκπονήθηκαν και εκπαιδευτικές οδηγίες για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε προγράμματα διάδοσης της σύγχρονης τέχνης. Τέλος δημιουργήθηκε ειδικό εκπαιδευτικό υλικό βασισμένο στην αποτύπωση μέσω τέχνης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε διαφορετικούς πολιτισμούς στην σύγχρονη εποχή.

xroniki-periodos

Χρονική διάρκεια: 1998 - 2000

   
euro

Πηγή Χρηματοδότησης: Socrates

Ramie

Researching Assessment Methods & Instruments for E-learning

Το έργο είχε ως στόχο να αναπτύξει καινοτόμες μεθόδους και εργαλεία αξιολόγησης και πιστοποίησης τυπικής και άτυπης μάθησης που αποκτήθηκε σε μαθησιακά περιβάλλοντα του διαδικτύου και να αναπτύξει και να δημοσιεύσει οδηγίες για την υλοποίηση τους μέσα σε μία γκάμα διαφόρων θεματικών πεδίων. Στα πλαίσια του έργου, μετά από επεκταμένη εξέταση των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν σε «πρόσωπο με πρόσωπο» και e-learning περιβάλλοντα παρασχέθηκε μία πιλοτική φάση στο διαδίκτυο, η οποία συγκέντρωνε συγκεκριμένα μαθήματα με την εφαρμογή νέας μεθοδολογίας αξιολόγησης, σε ένα εικονικό περιβάλλον το οποίο υποστήριζε σχετικές μαθησιακές δραστηριότητες και την καταγραφή των αποδείξεων που απαιτούνται για να αξιολογηθούν αυτές οι δραστηριότητες. Η αξιολόγηση της πιλοτικής φάσης προσέφερε οδηγίες για την εφαρμογή αυτής της νέας προσέγγισης στην on-line αξιολόγηση, σε επίπεδα αντικειμένων της μετα-δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης.

xroniki-periodos

Χρονική διάρκεια: 2002 - 2004

   
euro

Πηγή Χρηματοδότησης: Socrates

Quality Insurance

Το έργο απευθυνόταν σε οργανισμούς που ασχολούνται με την εκπαίδευση ενηλίκων και είχε ως στόχο να προωθήσει την διασφάλιση της ποιότητας σε οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων και να προσφέρει ένα εργαλείο για αυτό-αξιολόγηση (self-evaluation) στην εκπαίδευση ενηλίκων. Με άλλα λόγια, στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας ενός οργανισμού εκπαίδευσης ενηλίκων. Στα πλαίσια του έργου, αναλύθηκαν οι υφιστάμενοι τρόποι διάδοσης πληροφοριών σχετικών με την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη και εκπονήθηκαν εργαλεία και οδηγοί για την ευρύτερη, πληρέστερη και αποτελεσματικότερη διάχυση πληροφοριών, με βασικό μέσο το διαδίκτυο. Σημαντική δράση του έργου αποτέλεσε επίσης η δημιουργία εργαλείων για την αξιολόγηση και βελτίωση των οργανισμών που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης σε ενήλικες μέσω κυρίως της αυτό-αξιολόγησης.

xroniki-periodos

Χρονική διάρκεια: 1997 - 1999

   
euro

Πηγή Χρηματοδότησης: Socrates

Adult - Edu

Guidelines for the creation of channels for information dissemination within adult education

Το έργο, σε γενικές γραμμές, είχε ως στόχο την ανάπτυξη οδηγών για την δημιουργία καναλιών με σκοπό τη διάδοση πληροφοριών σχετικών με τα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα εταίρων που συνέπραξαν για το έργο εκπόνησαν έναν χρήσιμο οδηγό που είχε ως σκοπό να βοηθήσει στα θέματα πρακτικής γύρω από την διαφήμιση και την προώθηση υλικού δημοσιότητας σχετικά με τα προγράμματα κατάρτισης ενηλίκων, ειδικότερα για εκείνες τις ομάδες ενηλίκων που δεν έχουν προηγούμενη εκπαιδευτική εμπειρία. Ο οδηγός εκπονήθηκε με βάση τα στοιχεία από έρευνες σε εθνικό επίπεδο για να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τόσο των εκπαιδευτών όσο και των εκπαιδευόμενων και για εξασφαλίσει την ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες κατάρτισης από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού.

xroniki-periodos

Χρονική διάρκεια: 1996 - 1998

   
euro

Πηγή Χρηματοδότησης: Socrates