Ποιοί έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα;

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα "Επιταγή Εισόδου για Νέους Ηλικίας από 25 έως 29 Ετών σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις για Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας - Voucher" και επομένως δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων, έχουν άνεργοι νέοι και νέες οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 

Α . Για την κατηγορία Απόφοιτοι Πανεπιστημίων / ΤΕΙ:

 • Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Να έχουν γεννηθεί από 01/01/1985 μέχρι 31/12/1989
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και κάτοχοι κάρτας ανεργίας, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 • Να μην έχουν μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα

Β. Για την κατηγορία Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ):

 • Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου / Ι.Ε.Κ. ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών
 • Να έχουν γεννηθεί από το 01/01/1985 μέχρι και 31/12/1989
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και κάτοχοι κάρτας ανεργίας, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 • Να μην έχουν μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα

Μπορεί κάποιος σπουδαστής, μαθητής ή φοιτητής να δηλώσει συμμετοχή στη δράση, ως ωφελούμενος;

 

Όχι, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή νέων με μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα στο πρόγραμμα "Επιταγή Εισόδου για Νέους Ηλικίας από 25 έως 29 Ετών σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις για απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας - Voucher."

Εκτός από Κάρτα Ανεργίας, τι άλλο θα πρέπει να διαθέτω;

 

Εκτός του δελτίου ανεργίας σε ισχύ, κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει επίσης ΑΜΚΑ (Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης).

Εάν δεν διαθέτετε ΑΜΚΑ, επισκεφθείτε το ΚΕΠ της περιοχής σας προκειμένου να το εκδώσετε άμεσα!

Με ποια κριτήρια θα επιλεγούν οι απόφοιτοι ΑΕΙ / TEI;

 

Οι άνεργοι νέοι απόφοιτοι Πανεπιστημίων / ΤΕΙ ηλικίας από 25 έως 29 ετών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα δεν θα υπερβούν τα 12.000 άτομα. Η επιλογή τους θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

 • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
 • Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014).
 • Συμμετοχή σε προηγούμενες αντίστοιχες δράσεις.

Με ποια κριτήρια θα επιλεγούν οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης;

 

Οι άνεργοι νέοι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 25 έως 29 ετών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, δεν θα υπερβούν τα 18.000 άτομα. Η επιλογή τους και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

 • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
 • Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014).
 • Συμμετοχή σε προηούμενες αντίστοιχες δράσεις.

Ti εννοείτε όταν λέτε “Eγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων”;

 

Το Μητρώο Ωφελουμένων αποτελεί τον πίνακα κατάταξης των ατόμων που υπέβαλαν αίτηση για το πρόγραμμα και τα οποία, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, τελικά επιλέχθηκαν να συμμετέχουν σε αυτό. Το Μητρώο Ωφελουμένων θα περιλαμβάνει την κατάταξη αυτών των ατόμων κατά φθίνουσα σειρά, ανά Διοικητική Περιφέρεια και ανά ομάδα εκπαιδευτικού επιπέδου, ενώ θα περιλαμβάνει επίσης και τους επιλαχόντες του προγράμματος.

Συνολικά οι ωφελούμενοι θα ανέρχονται σε 30.000 άτομα, εκ των οποίων οι 12.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων / ΤΕΙ και οι 18.000 απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ.). Ο αριθμός των επιλαχόντων, καθορίζεται σε ποσοστό 50% επί του συνόλου των επιλεγέντων.

Πόσα χρήματα μου αναλογούν ως επιδότηση από το πρόγραμμα;

 

Το επίδομα της θεωρητικής κατάρτισης είναι αξίας 480€ (80 ώρες x 6€ ανά ώρα κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) και καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης στους τραπεζικούς λογαριασμούς των καταρτιζομένων.

 

Το επίδομα της πρακτικής άσκησης είναι ύψους 2.070€ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων) για την ομάδα απόφοιτων Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι και 1.800€ για την ομάδα αποφοίτων δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ.).

Ποια είναι η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για την συμμετοχή στο πρόγραμμα;

 

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των νέων ανέργων στο πρόγραμμα "Επιταγή εισόδου για Νέους Ηλικίας από 25 έως 29 Ετών σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις για Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας - Voucher" αρχίζει από 07/08/2014 και λήγει στις 15/09/2014.

Από πού θα παραλάβω την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας;

Η επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας θα παραληφθεί από τον ΟΑΕΔ και θα πρέπει να ενεργοποιηθεί μέχρι την 31/10/2014. Η ενεργοποίηση της επιταγής εισόδου γίνεται με τη σύναψη της σύμβασης μεταξύ του καταρτιζόμενου, του παρόχου κατάρτισης (ΚΕΚ) και της επιχείρησης για πρακτική άσκηση.

Η ενεργοποίηση επιτυγχάνεται με την ηλεκτρονική υποβολή στην ειδική ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ από τον πάροχο κατάρτισης της ημερομηνίας σύναψης της σύμβασης καθώς και του ΚΑΥΑΣ του ωφελούμενου.

Πως θα επιλέξω την επιχείρηση πρακτικής άσκησης;

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τους εξειδικευμένους σύμβουλους του ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ προκειμένου να βοηθήσουν να επιλέξετε την πιο κατάλληλη θέση πρακτικής άσκησης, με βάση τα ενδιαφέροντα και το επαγγελματικό / εκπαιδευτικό σας προφίλ.

Είμαι άνεργος και μένω με τους γονείς μου. Ποιο είναι το φορολογικό εισόδημα που πρέπει να δηλώσω;

Θα δηλώσετε το προσωπικό σας φορολογικό εισόδημα. Εάν δεν έχετε κανένα εισόδημα θα πρέπει να δηλώσετε μηδενικό εισόδημα, και να προσκομίσετε στο ΚΕΚ για την εγγραφή σας είτε την υποβληθείσα μηδενική σας φορολογική δήλωση είτε βεβαίωση από την εφορία στην οποία ανήκετε ότι δεν έχετε κάνει ποτέ δήλωση, π.χ. διότι τα εισοδήματα σας είναι κάτω από το μικρότερο φορολογητέο εισόδημα.

Είμαι απόφοιτος πανεπιστημίου του εξωτερικού αλλά δεν έχω αναγνωρίσει το πτυχίο μου από το ΔΟΑΤΑΠ. Μπορώ να υποβάλλω αίτηση συμμετοχής στην ομάδα "Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ";

 

Σύμφωνα με την Πρόσκληση, για να υποβάλλει κάποιος αίτηση συμμετοχής στην κατηγορία "Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ" πρέπει, μεταξύ άλλων, να είναι κάτοχος "Τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο απο το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωση  περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία." 

Έχω απολυτήριο Γυμνασίου. Μπορώ να υποβάλλω αίτηση;

 

Όχι. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την κατηγορία "Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης" έχουν, σύμφωνα με την Πρόσκληση, όσοι είναι "κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου / ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών". Συνεπώς, οι κάτοχοι μόνο απολυτηρίου Γυμνασίου δεν πληρούν το συγκεκριμένο όρο της Πρόσκλησης.

Δεν ήμουν υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης για το οικονομικό έτος 2014. Τι εισόδημα πρέπει να συμπληρώσω στην αίτηση;

 

Οι αιτούντες που δεν είχαν οι ίδιοι την υποχρέωση υποβολής δήλωσης (π.χ. πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογία Εσοδήματος ως προστατευόμενα μέλη) δηλώνουν το συνολικό οικογενειακό εισόδημα της πατρικής οικογένειας για το οικονομικό έτος 2014.

Εμφανίζομαι ως προστατευόμενο μέλος στην φορολογική δήλωση των γονέων μου. Το εισόδημά μου είναι μηδενικό. Πως πρέπει να συμπληρώσω το κριτήριο του εισοδήματος της αίτησης;

 

Οι αιτούντες που δηλώθηκαν ως προστατευόμενα μέλη στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος των γονέων τους, συμπληρώνουν στην αίτηση το συνολικό οικογενειακό εισόδημα της πατρικής οικογένειας.

Πότε επιλέγω "ΝΑΙ" και πότε "ΟΧΙ" στο κριτήριο "Έχετε ενταχθεί σε προηγούμενη αντίστοιχη δράση Επιταγής Εισόδου στην Αγορά Εργασίας;" της αίτησης;

 

Οι αιτούντες επιλέγουν "ΝΑΙ" όταν έχουν ενεργοποιήσει επιταγή για τουλάχιστον μία από τις προσκλήσεις: "Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών", "Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού", ανεξάρτητα αν έχουν ολοκληρώσει ή όχι το πρόγραμμα. Και οι δύο προσκλήσεις υλοποιήθηκαν κατά τα έτη 2013- 2014.

Υπέβαλα αίτηση συμμετοχής στην δράση. Εκ των υστέρων διαπίστωσα ότι συμπλήρωσα κάποια στοιχεία λάθος. Μπορώ να διορθώσω την επιλογή μου;

 

Σύμφωνα με την Πρόσκληση, δεν υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης.

Πώς μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η αίτηση που υπέβαλα ήταν επιτυχής;

 

Με την ολοκλήρωση της υποβολής αίτησης, το σύστημα εμφανίζει έναν μοναδικό για κάθε αίτηση αριθμό, τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) παράλληλα με ένα ενημερωτικό μήνυμα. Εφόσον εμφανιστεί ο ΚΑΥΑΣ, η αίτηση έχει υποβληθεί με επιτυχία.

Ανέθεσα σε κάποιο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης να υποβάλλει την αίτηση συμμετοχής εκ μέρους μου. Δεσμεύομαι να ενεργοποιήσω την Επιταγή Εισόδου- Voucher στο ίδιο ΚΕΚ;

 

Όχι, δεν τίθεται καμία δέσμευση από το συγκεκριμένο γεγονός. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την Επιταγή σε οποιοδήποτε ΚΕΚ επιθυμείτε από την στιγμή που πληροί τις προϋποθέσεις που εσείς θέτετε (π.χ. συνεργασία με συγκεκριμένη επιχείρηση πρακτικής άσκησης).

             espa.2014.2020