Πως γίνεται η μοριοδότηση των αιτήσεων για το πρόγραμμα "Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29- 64 Ετών σε Κλάδους Αιχμής- Voucher";

Η επιλογή των ανέργων για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα "Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29 - 64 Ετών σε Κλάδους Αιχμής- Voucher" γίνεται με μοριοδότηση βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Τα κριτήρια και η μοριοδότηση τους έχουν ως εξής:

 • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, όπως αποδεικνύεται από την Κάρτα Ανεργίας. Κάθε μήνας της συνεχόμενης ανεργίας μοριοδοτείται με ένα μόριο.
 • Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα για το φορολογικό έτος 2015. Όσο μικρότερο είναι το δηλωθέν εισόδημα, τόσα περισσότερα μόρια λαμβάνει ο υποψήφιος. Για παράδειγμα, για ατομικό εισόδημα έως 3.500€ και για οικογενειακό εισόδημα έως 7.000 €, τα μόρια που λαμβάνει ο υποψήφιος είναι 30. Για ατομικά εισοδήματα άνω των 12.000€ και οικογενειακά άνω των 26.000€, ο υποψήφιος λαμβάνει μηδενική μοριοδότηση.
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, ανεξαρτήτως ειδικότητας. Αν η επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου ανέρχεται στο 1 έτος, τότε λαμβάνει 5 μόρια, αν ανέρχεται μεταξύ 1 και 5 ετών τότε λαμβάνει 15 μόρια, ενώ για επαγγελματική εμπειρία μεγαλύτερη των 5 ετών, ο υποψήφιος λαμβάνει 25 μόρια.
 • Αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω. Ο υποψήφιος λαμβάνει 5 μόρια.
 • Ύπαρξη προστατευόμενου τέκνου ΑΜΕΑ. Ο υποψήφιος λαμβάνει 5 μόρια.
 • Ηλικία. Οι υποψήφιοι έως 40 ετών λαμβάνουν 5 μόρια, ενώ οι υποψήφιοι από 41 ετών και άνω λαμβάνουν 10 μόρια.
 • Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Αν ο υποψήφιος λαμβάνει το συγκεκριμένο εισόδημα μοριοδοτείται με 5 μόρια.

Οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια, βάσει αντίστοιχων δικαιολογητικών, έχουν περισσότερες πιθανότητες να επιλεγούν για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Τι είναι το Μητρώο Ωφελούμενων;

Το Μητρώο Ωφελούμενων είναι ο κατάλογος που περιλαμβάνει τους ανέργους, οι οποίοι με βάση την αίτηση και την μοριοδότηση που έλαβαν επιλέχθηκαν για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα "Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29 - 64 Ετών σε Κλάδους Αιχμής- Voucher". Το Μητρώο θα περιλαμβάνει τους επιτυχόντες και τους επιλαχόντες του προγράμματος και θα αναρτηθεί στην ειδική ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr. Στο Μητρώο δεν θα αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των ανέργων αλλά οι Κωδικοί Αριθμοί των αιτήσεων που υπέβαλλαν ηλεκτρονικά (ΚΑΥΑΣ).

Τι είναι η «Συμβουλευτική Υποστήριξη» που περιλαμβάνει το πρόγραμμα "Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29- 64 Ετών σε Κλάδους Αιχμής- Voucher";

Μια από τις υπηρεσίες που παρέχει το πρόγραμμα προς τους ανέργους που θα επιλεγούν για να συμμετέχουν σε αυτό είναι η συμβουλευτική υποστήριξη για την βέλτιστη ένταξη τους στην απασχόληση. Η υπηρεσία αυτή αφορά σε συναντήσεις που θα διοργανωθούν από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης μεταξύ των ανέργων και εξειδικευμένων συμβούλων απασχόλησης. Στις συναντήσεις αυτές, ο άνεργος θα έχει την ευκαιρία να λάβει καθοδήγηση και συμβουλές σχετικά με το πρόγραμμα κατάρτισης που θα επιλέξει να παρακολουθήσει, σχετικά με την θέση και την εταιρεία πρακτικής άσκησης που επιθυμεί να απασχοληθεί, σχετικά με την μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, και άλλα ζητήματα που ενδέχεται να τον απασχολούν σχετικά με την συμμετοχή του στο πρόγραμμα. Οι συναντήσεις αυτές με τη μορφή ατομικών συνεδριών θα διοργανώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής του ανέργου στο πρόγραμμα.

Πως θα γίνονται οι πληρωμές των ανέργων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα;

Οι πληρωμές των ανέργων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα "Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29 - 64 Ετών σε Κλάδους Αιχμής- Voucher" θα γίνουν σε δύο φάσεις ως εξής:

 • Μετά το τέλος της θεωρητικής κατάρτισης, και αφού οι άνεργοι έχουν πραγματοποιήσει τις δύο συνεδρίες συμβουλευτικής και έχουν συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης, θα λάβουν το ποσό των 600 € που αντιστοιχεί στις 120 ώρες της κατάρτισης (120 ώρες × 5 € ανά ώρα κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων). Οι πληρωμές γίνονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, και τα χρήματα καταβάλλονται ηλεκτρονικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συμμετεχόντων.
 • Μετά το τέλος της πρακτικής άσκησης διάρκειας 500 ωρών, οι άνεργοι θα λάβουν το υπόλοιπο ποσό της επιδότησης, ύψους 2.000 € (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων). Οι πληρωμές γίνονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, και τα χρήματα καταβάλλονται ηλεκτρονικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συμμετεχόντων.

Τι είναι η «Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων» που περιλαμβάνει το πρόγραμμα; Τι περιλαμβάνει αυτή η διαδικασία;

Μετά το τέλος της θεωρητικής κατάρτισης και πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης, οι άνεργοι θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το πιστοποιητικό που θα βεβαιώνει ότι ανέπτυξαν συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες, κατόπιν εξετάσεων. Το πιστοποιητικό αυτό αποτελεί ένα πολύτιμο εφόδιο για την μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία καθώς θα αποδεικνύει ότι διαθέτουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για μια αντίστοιχη θέση εργασίας, αυξάνοντας έτσι τις προοπτικές απασχόλησης τους στον κλάδο τον οποίο επέλεξαν.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα διοργανώνονται εντός 20 ημερών μετά το τέλος της θεωρητικής κατάρτισης, ενώ θα δίνεται η ευκαιρία της επανεξέτασης σε όσους το επιθυμούν. Η συμμετοχή των ανέργων στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι υποχρεωτική.

Έχει σημασία ο τομέας στον οποίο έχω προϋπηρεσία;

Όσον αφορά την μοριοδότηση, ο τομέας και η ειδικότητα της προϋπηρεσίας που αποκτήθηκε κατά τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχουν σημασία. Όμως, όσον αφορά την επιλογή συγκεκριμένων κλάδων και ειδικοτήτων, η συναφής προϋπηρεσία είναι απαραίτητη.

Πιο συγκεκριμένα, για τους παρακάτω κλάδους εξειδίκευσης απαιτείται διετής επαγγελματική εμπειρία συναφής με τον κλάδο. Η προϋπηρεσία θα πρέπει να είναι αποδεδειγμένη από τον ανάλογο ασφαλιστικό φορέα. Οι ειδικότητες για τις οποίες απαιτείται προϋπηρεσία είναι οι εξής:

  • Ελασματουργικές εργασίες
  • Σωληνουργικές εργασίες
  • Καθαρισμός μετάλλων
  • Τεχνικός ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
  • Χειρισμός εργαλειομηχανών
  • Συντήρηση εγκαταστάσεων αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου
  • Χειρισμός μηχανημάτων έργου
  • Διαχείριση και ανακύκλωση στερεών απόβλητων και απορριμμάτων
  • Τεχνικός παραγωγής επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών
  • Εργασίες φυσικού αερίου
  • Στέλεχος διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων
  • Υπεύθυνος marketing τροφίμων
  • Εργασίες μόνωσης
  • Τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων
  • Εφαρμογές λογισμικού
  • Προγραμματισμός βάσεων δεδομένων
  • Σχεδιασμός ιστοσελίδων και εφαρμογών
  • Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας
  • Τεχνικός ασφαλείας συστημάτων πληροφορικής
  • Τεχνικός βιομηχανικών εγκαταστάσεων κρέατος και πουλερικών

Επομένως, εάν κάποιος υποψήφιος επιλέξει στην αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μια από τις παραπάνω ειδικότητες, χωρίς όμως να έχει ήδη εργαστεί κατά το παρελθόν στο συγκεκριμένο αντικείμενο για τουλάχιστον δύο χρόνια, η αίτηση του θα ακυρωθεί.

Έχει σημασία ο τομέας στον οποίo εκπαιδευτεί/ καταρτιστεί;

Για την φάση της μοριοδότησης ο τομέας εκπαίδευσης δεν έχει σημασία και δεν διαφοροποιεί τα μόρια που λαμβάνει κάποιος υποψήφιος. Υπάρχουν όμως συγκεκριμένες ειδικότητες, για τις οποίες η φοίτηση σε συγκεκριμένο φορέα απαιτείται για την υποβολή αίτησης συμμετοχής.

Πιο συγκεκριμένα, για τις παρακάτω ειδικότητες απαιτείται αποφοίτηση από σχολές ή ιδρύματα εκπαίδευσης συναφή με το αντικείμενο εργασίας της ειδικότητας:

  • Τεχνικός ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
  • Χειρισμός εργαλειομηχανών
  • Συντήρηση εγκαταστάσεων αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου
  • Τεχνικός ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
  • Τεχνικός παραγωγής επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών
  • Εργασίες φυσικού αερίου
  • Χειρισμός μηχανημάτων έργου
  • Στέλεχος διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων
  • Υπεύθυνος marketing τροφίμων
  • Εργασίες μόνωσης
  • Εφαρμογές λογισμικού
  • Προγραμματισμός βάσεων δεδομένων
  • Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας
  • Τεχνικός ασφαλείας συστημάτων πληροφορικής
  • Σχεδιασμός ιστοσελίδων και εφαρμογών
  • Προγραμματισμός βάσεων δεδομένων
  • Σχεδιασμός ιστοσελίδων και εφαρμογών

Επομένως, εάν κάποιος υποψήφιος επιλέξει στην αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μια από τις παραπάνω ειδικότητες, χωρίς όμως να έχει ήδη εκπαιδευτεί στο συγκεκριμένο αντικείμενο, η αίτηση του θα ακυρωθεί.

Πως γίνεται η μοριοδότηση των αιτήσεων; Πως μπορώ να μάθω πόσα μόρια συγκεντρώνω;

Με βάση τα στοιχεία που δηλώνει κάθε άνεργος κατά την υποβολή της αίτησης του, λαμβάνει συγκεκριμένο αριθμό μορίων σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει το πρόγραμμα "Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29 - 64 Ετών σε Κλάδους Αιχμής - Voucher". Οι άνεργοι που συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια θα είναι αυτοί που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ο υπολογισμός των μορίων για κάθε άτομο που υποβάλλει την αίτηση και τα συγκεκριμένα κριτήρια που μοριοδοτούνται, μπορείτε να τα δείτε στο ακόλουθο πίνακα πατώντας εδώ.